تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
حقوق 
پیام نور مرکز تهران 
 
خارج 
0000 
فقه و اصول 
حوزه علمیه 
0.00 
فوق لیسانس 
0000 
عرفان اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات تهران 
0.00