سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
کارشناسی فیلم مستند جن به کارگردانی شهرام درخشان  
 
 
مشاور و کارشناس فیلم مستند جن 1391