منطقه ی خاور میانه / حسینی چمانوی
351 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

منطقه :

یک محدوده ی جغرافیایی که پیوندهای فرهنگی، تاریخی و هم‌بستگی‌های سیاسی و اقتصادی دارد.


استراتژیک:

یک لغت یونانی ، نشان‌دهنده ی اهمیت حیاتی و واژه‌ای است که به آن نسبت داده می‌شود.

خاورمیانه:

یک واژه‌ای است برای توصیف یک منطقه جغرافیایی میان خاور دور . مناطقی از شرق که از اروپا فاصله ی زیادی دارند. 

خاور نزدیک :

مناطقی از شرق که نزدیک به اروپا هستند به کار می‌رود.  

این دو اصلاح - خاور میانه و خاور نزدیک - برای اولین بار از سوی مورخی آمریکایی به نام «آلفرد تایر ماهان» به کار برده شد.

 خاورمیانه هفده کشور را در خود جای داده است.

چهار دوره ی حاکمیت سلطه‌گران بر منطقه ی خاورمیانه:

1. نظم و هژمونی عثمانی.

2. نظم و هژمونی انگلیس.

3. نظم و هژمونی شراکتی بین انگلیس و آمریکا.

4. نظم و هژمونی آمریکا.

 خاورمیانه ازسه دیدگاه ذیل اهمیت دارد:

1. ژئوپلتیکی

2. ژئواکنومیکی

3. ایدئولوژیکی.

خاورمیانه از پنج نگاه زیر نیز دارای اهمیت است:

1. جغرافیایی

2. فرهنگی

3. اقتصادی

4. سیاسی

5. نظامی

یکی از ویژگی‌های مهم جغرافیایی خاورمیانه قرار داشتن خلیج فارس در مرکز آن است.
قرار داشتن مکان های مقدس ادیان بزرگ الهی و جهانی در خاور میانه بر اهمیت فرهنگی و تمدنی آن افزوده است.
حدود بیش از هفتاد درصد از ذخایر نفت و گاز جهان در منطقه ی خاورمیانه قرار دارد.

 هر کشوری از لحاظ موقعیت جغرافیایی، سیاسی و امنیتی ، از نظر نقش و وضعیت اقتصادی و جایگاه فرهنگی و تمدنی و نیز اهمیت و جایگاه مهم و حیاتی در عرصه ی بین المللی داشته باشد، از اهمیت استراتژیکی برخوردار است.