چهار هزار کلمه / حسینی چمانوی
307 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

لقمان حکیم به پسر خود فرمود:

چهار هزار حکمت آموختم . از آن چهار هزار کلمه چهارصد کلمه و از چهارصد ، چهل کلمه و از چهل ، چهار کلمه را برگزیدم ، که آن چهار کلمه در تمام چهارهزار کلمه مندرج است و آن چهار کلمه این است: 

دو چیز را فراموش نکن :    ۱. خدا را    ۲. مرگ را

دو چیز را فراموش کن :    ۱. نیکی و احسانی را به کسی می کنی.  ۲. بدی را که با تو می کنند.

و نیز به پسر خود نصیحت فرمود : ای پسر  دنیا دریائی بسیار عمیق است که در آن بسیاری از گذشتگان نابود شدند و کشتی این دریای عمیق تقوی است.

دراین لجه کشتی فرو شد هــزار

که پیــدا نشد تخته ای در کــــنار

 تقوی سه قسم است:

1. تقوای بدن است و آن تطهیر بدن از کثافات و نجاسات ظاهری است.

2. تقوای نفس است و آن پاک کردن نفس از صفات رذیله و ملکات خبیثه است.

3. تقوای قلب است و آن تخلیه و پاک کردن قلب از ما سوای حق است و از این جهت است که قلب را اهل معرفت تعبیر به کعبه کرد ه اند.

پس هر زمانی این سه تقوی برای کسی حاصل شود مورد الطاف خاصه و عنایات مخصوص حضرت حق قرار خواهد گرفت.