برای خدا تعیین تکلیف نکنید
75 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

برای خدا تعیین تکلیف نکنید

سید محمد مهدی حسینی چمانوی

همیشه مسلمانان خدایی رو می خواهند که تابع آن ها باشد و این است رمز این که کارها به خواست افراد پیش نمی رود؛ زیرا افراد دعایشان نوعی تعیین تکلیف برای خداست.
کار خوب از روی خلوص ، کار خوب در نزد خداوند محسوب است. بیش تر کارهای مسلمانان بدون نیت صادقانه و بدون اخلاص است.
منظور این است که در نیت صادقانه بایستی تلاش کرد و نیت را درست کرد؛ زیرا به آسانی نیت صادقانه و خلوص در نیت به دست نمی آید.

همیشه دعا کنید :

چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند
قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد
ذهنی که بدیها را فراموش کند
و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد
.